Home | Nguyet San | Phat Thanh | Muc Vu
Dong Chua Cuu The | Nha Sach | Hoi Bao Tro | Ky YeuVĂN PHÒNG LIÊN LẠC
HỘI BẢO TRỢ ƠN GỌI DCCT

Văn Phòng Trung Ương

Nhà St. Majella, Baldwin Park
3452 Big Dalton, Baldwin Park, CA 91706, USA
ÐT : 626-337-7735


Các Chi Nhánh


Nhà Dòng Long Beach :
2458 Atlantic Ave, Long Beach, CA 90806 USA
ÐT : 562-424-2041 Fax : 562-424-2152

Nhà Thần Học St. Clement, Houston, Texas
3417 W. Little York, Houston, TX 77091, USA
ÐT : 713-681-5411 Fax: 713-681-3410

Nhà Triết Học St. Newmann, Dallas, Texas
1907 E. Grauwyler Rd., Irving, TX 75061, USA
ÐT : 972-438-4082


Home | Nguyet San | Nha Sach | Dong Chua Cuu The | Bao Tro

Copyright © 1998. Dong Chua Cuu The.
All rights reserved.
Email: ducme@cuuthe.com