Home | Nguyet San | Phat Thanh | Muc Vu
Dong Chua Cuu The | Nha Sach | Hoi Bao Tro | Ky YeuNHỮNG NGƯỜI CON CỦA HỘI

1- Linh mục
Giuse NGUYỄN THANH SƠN, CSsR
Chịu chức ngày 25 tháng 5, 1985 tại Whittier, California
do Ðức Giám Mục John J. Ward.


2- Linh mục
Emmanuel NGÔ VĂN ÐÀO, CSsR
Chịu chức ngày 6 tháng 12, 1986 tại Altadena, California
do Ðức Giám Mục Juan A. Arzube.


3- Linh mục
Dominicô TRẦN QUỐC BẢO, CSsR
Chịu chức ngày tháng , 1985 tại Whttier, California
do Ðức Giám Mục John J. Ward.


4- Linh mục
Giuse NGUYỄN VĂN PHAN, CSsR
Chịu chức ngày 9 tháng 1, 1993 tại West Covina, California
do Ðức Giám Mục Armando X. Ochoa.


5- Linh mục
Giuse TRỊNH ÐỨC HÒA, CSsR
Chịu chức ngày 31 tháng 7, 1993 tại San Francisco, California
do Ðức Tổng Giám Mục John Quinn.


6- Linh mục
Gioan B. PHẠM QUỐC HƯNG, CSsR
Chịu chức ngày 28 tháng 5, 1994 tại Houston, Texas
do Ðức Giám Mục James A. Tamayo.


7- Linh mục
Dominic ÐINH MINH HẢI, CSsR
Chịu chức ngày 11 tháng 11, 1995 tại Houston, Texas
do Ðức Giám Mục Francis Quinn.


8- Linh mục
Phêrô BÙI QUANG TUẤN, CSsR
Chịu chức ngày 4 tháng 1, 1997 tại Whittier, California
do Ðức Giám Mục Joseph Satoris.


9- Linh mục
Vincent NGUYỄN ÐỨC THÀNH, CSsR
Chịu chức ngày 4 tháng 1, 1997 tại Whittier, California
do Ðức Giám Mục Joseph Satoris.


10- Linh mục
Phaolô NGUYỄN TẤT HẢI, CSsR
Chịu chức ngày 2 tháng 8, 1997 tại Whittier, California
do Ðức Giám Mục Joseph Satoris.


11- Linh mục
Micae Giuse NGUYỄN TRƯỜNG LUÂN, CSsR
Chịu chức ngày 1 tháng 11 1997 tại Houston, Texas
do Ðức Giám Mục Raymond J. Pena.


12- Linh mục
Micae ÐOÀN TRỌNG SƠN, CSsR
Chịu chức ngày 21 tháng 8 1999 tại Houston, Texas
do Ðức Giám Mục Joseph Fiorenza.


13- Linh mục
Giuse NGUYỄN NGỌC VIỆT, CSsR
Chịu chức ngày 21 tháng 8 1999 tại Houston, Texas
do Ðức Giám Mục Joseph Fiorenza.


và 20 Chủng Sinh thuộc :
Nhà Thần Học Houston, Texas
Nhà Triết Học Dallas, Texas
Tập Viện tại Baldwin Park, California


Home | Nguyet San | Nha Sach | Dong Chua Cuu The | Bao Tro

Copyright © 1998-1999. Dong Chua Cuu The.
All rights reserved.
Email: ducme@cuuthe.com