Home | Nguyet San | Phat Thanh | Muc Vu
Dong Chua Cuu The | Nha Sach | Hoi Bao Tro | Ky YeuNỘI QUI VÀ QUYỀN LỢI

(Tóm Lược)

Lời Mở Ðầu: Khi ấy, Chúa Giêsu đi rảo khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các Hội đuờng của họ và loan báo Tin Mừng về Nước TrờI, cùng chữa lành mọi tật nguyền bệnh hoạn. Nhìn thấy dân chúng đông đảo, Ngài chạnh lòng thương xót họ, vì họ bơ phờ vất vưởng, như đàn chiên không người chăn giữ. Bãy giờ Ngài bảo các môn đồ: '' Mùa màng thì nhiều, mà thợ gặt thì ít. Vậy các con hãy xin Chủ mùa sai thợ gặt đồng lúa của Người. (Math. 9:35-38).

MỤC ÐÍCH

Chúng tôi là những thân hữu của Dòng Chúa Cứu Thế V.N. ước ao được cộng tác với nhà Dòng trong việc mở mang Nước Chúa, đào tạo các chủng sinh dọn mình làm Linh mục để nối tiếp việc tông đồ của nhà Dòng tại hải ngoại. Với mục đích trên, chúng tôi tự động kết hiệp thành một Hi, lấy danh xưng là ''Hội Bảo Trợ Ơn Gọi Dòng Chúa Cứu Thế'' và đặt dưới sự chỉ đạo của Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam tại Hoa Kỳ (The Vietnamese Redemptorist Mission Corp.). Trụ sở của Hội được đặt tại Dòng Chúa Cứu Thế Majella, số 3452 Big Dalton Ave., Baldwin Park, CA 91706 - Ph. (626)960-8222.

BAN QUẢN TRỊ

Hội có một Ban Quản Trị Trung Ương, và các Chi Hội.

A - Trung Ương.

Trung Ương gồm có: Cha Linh Hướng, Hội Trưởng, mt hay nhiều Phó Hội Trưởng, Thư Ký, Thủ Quỹ, Ban Cố Vấn.

B - Các Chi Hội.

Ðể liên lạc và sinh hoạt dễ dàng, nơi nào có từ năm (5) Hội Viên trở lên sẽ thành lập mt Chi Hội. Mỗi Chi Hội gồm có một Chi Hội Trưởng, và một hoặc hai Phụ Tá, tùy nhu cầu, với nhiệm vụ thâu nguyệt liễm từ các Hội Viên, và chuyển cho Thủ Quỹ trung ương hoặc cha Linh Hướng, cùng thông báo các tin tức sinh hoạt của Hội cho các Hội Viên.

BỔN MẠNG

Bổn Mạng của Hội là thánh Giêrađô Majella. Mỗi năm vào dịp lễ của Ngài (16 tháng 10 DL), các Hội Viên sẽ nhóm Ðại Hội một lần.

ÐIỀU KIỆN GIA NHẬP

Không phân biệt tuổi tác. Mỗi Hội Viên sẽ đóng nguyệt liễm tối thiểu mỗi tháng là năm (5) mỹ kim, hoặc nhiều hơn tùy lòng. Ðóng hàng tháng, hoặc hàng năm. Hội Viên nào trong một năm đóng đủ 1,000 mỹ kim sẽ là Hội Viên Danh Dự. Những người đã qua đời cũng có thể được con cháu xin cho vào Hội, với điều kiện và quyền lợi như Hội Viên Danh Dự, và sẽ được gọi là Hội Viên Vĩnh Viễn. Hội Viên nào bỏ đóng nguyệt liễm trong thời hạn một năm, khi không có lý do chính đáng, thì kể như đã tự ý rút tên ra khỏi Hội.

QUYỀN LỢI

Mỗi tháng, cha Linh Hướng hoặc Nhà Dòng sẽ dâng Thánh Lễ Cầu An và Cầu Hồn cho các Hội Viên vào ngày thứ Bảy đầu tháng. Khi trong Hội có người đau ốm, bị tai nạn, hoặc gặp những sự khốn khó,v.v... Chi Hội địa phương sẽ thông báo cho cha Linh Hướng, nhà Dòng hoặc Hội Trưởng, để tiện việc thông báo lại cho các Chi Hội khác xin giúp lời cầu nguyện và đến thăm viếng khi hoàn cảnh cho phép. Khi một Hội Viên qua đờI, các nhà Dòng sẽ dâng lễ đưa chân. Nơi nào có thể được, cha Linh Hướng và Ðại Diện Hội sẽ đến phân ưu. Các Hội Viên sẽ lần hạt năm chục, hoặc dự một thánh lễ cầu cho linh hồn người quá cố. Cha Linh Hướng hoặc nhà Dòng sẽ dâng thánh lễ cầu hồn cho mỗi Hội Viên đã qua đời cho đến giỗ năm thứ ba. Ðối với các Hội Viên Danh Dự đã qua đờI, cha Linh Hướng hoặc nhà Dòng sẽ hàng năm dâng lễ Giỗ trong thời gian vô hạn định.

Tài sản của Hội gồm có hiện kim và hiện vật. Nguyệt liễm thu được phải được ký thác vào Trương Mục Ngân Hàng của Hội dưới danh hiệu ''THE VIETNAMESE REDEMPTORIST MISSION (Priesthood Support)''. Trong trường hợp Hội bị ngưng hoạt động, tất cả tài sản của Hội sẽ được chuyển nhượng cho Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam.

TU CHÍNH

Mọi điều khoản trong bản Nội Qui của Hội có thể được sửa đổI, thêm bớt trong các kỳ Ðại Hội, với 3/4 tổng số phiếu thuận.

(Trích Nội Quy đã được biểu quyết và chấp thuận ngày 17.10.82 tại Altadena)


Home | Nguyet San | Phat Thanh | Nha Sach | Hoi Bao Tro | Dong Chua Cuu The

[Home]
Copyright 1998.Dong Chua Cuu The.
All rights reserved.
Email: ducme@cuuthe.com