Home | Nguyet San | Phat Thanh | Muc Vu
Dong Chua Cuu The | Nha Sach | Hoi Bao Tro | Ky YeuTỔ CHỨC VÀ ÐIỀU HÀNH

BAN ÐIỀU HÀNH TRUNG ƯƠNG
    3452 Big Dalton Ave, Baldwin Park, CA 91706
(626) 960-8222 Fax (626) 851-1280
    Linh mục Giám Phụ Tỉnh DCCT Hải Ngoại :
    Linh Hướng Hội Bảo Trợ :
    Hội Trưởng :
    Tổng Thư Ký :
    Thủ Quỹ :
    Lm Nguyễn Ðức Mầu.
    Lm Vũ Minh Nghiễm.
    Ông Ðỗ Xuân Ðào.
    Ông Nguyễn Văn Kế.
    .

BAN ÐIỀU HÀNH CÁC CHI HỘI

    Tên Chi Hội     Chi Hội Trưởng
    1- Chi Hội Agata(Los Angeles) :
    2- Chi Hội Ana (Santa Ana) :
    3- Chi Hội Ana (Simi Valley) :
    4- Chi Hội An Phong Tadeo Ðậu :
    5- Chi Hội An Phong (Altadena) :
    Ông Nguyễn Văn Kim
    Bà Trần Thị Thành
    Ông Bùi Viết Thạc
    Ông Trần Quang Hoạt
   Bà Phạm Thị Liễu
    6- Chi Hội An Phong (Dallas) :
    7- Chi Hội An Phong (Houston) :
    8- Chi Hội An Phong (Kansas) :
    9- Chi Hội An Phong (Tucson) :
    10- Chi Hội An Phong (Whittier) :
    Ông Ðặng Văn Thiện
    Bà Nguyễn Thị Ðại
    Ông Phạm Văn Tuyền
    Bà Nguyễn Thị Hiền
    Ông Dự Nhật Phương
    11- Chi Hội Anrê () :
    12- Chi Hội Antôn (Houston) :
    13- Chi Hội Các Thánh Tử Ðạo (Gardena) :
    14- Chi Hội Chúa Cứu Thế (Long Beach) :
    15- Chi Hội Cựu Ðệ Tử (Orange) :
    Ông Ðỗ Khắc Quý
    Ông Ðỗ Văn Quang
    Ông Phạm Văn Hồ
    Ông Nguyễn Khắc Vinh
    Bà Tăng NgọcKhanh
    16- Chi Hội Dũng Lạc (Ontario) :
    17- Chi Hội Ðinh Ðạt () :
    18- Chi Hội Ðức Mẹ Chỉ Bảo Ðàng Lành () :
    19- Chi Hội Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp (Los Angeles) :
    20- Chi Hội Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp (Houston) :
    Ông Ðặng Thế Cương
    Ông Ðỗ Xuân Cần
    Ông Chu Văn Phi
    Ông Nguyễn Hữu Quynh
    Ông Nguyễn Duy Thiên
    21- Chi Hội Ðức Maria Vô Nhiễn (Anaheim) :
    22- Chi Hội Ðức Mẹ Vô Nhiễm (Lousiana) :
    23- Chi Hội Ðức Mẹ La Vang (Houston) :
    24- Chi Hội Giáo xứ Tử Ðạo (Texas) :
    25- Chi Hội Giêrađô (Dallas, TX) :
    Bà Lucy Nguyễn Thị Trí
    Ông Nguyễn Văn Lợi
    Ông Nguyễn Văn Triệu
    Ông Bùi Văn Tài
    Bà Ðinh Thị Sâm