KHỎI ÐAU CHÂN

Thư bà Têrêxa Hoa

California, ngày 9, tháng 3,1997

Tôi tên là Têrêxa Hoa.

Tôi xin ghi đôi lời cảm tạ Cha Trương Bửu Diệp. Ngài đã ban cho tôi nhiều ơn. Ðặc biệt là trong tháng 11, 1995, tôi về viếng mộ ngài, xin ngài chữa cho tôi khỏi chứng đau chân. Chân tôi bị đau đã nhiều năm, khó đứng lên ngồi xuống. Tôi đã dùng nhiều thứ thuốc mà không khỏi. Dịp về Việt Nam, tôi phải đem theo cả trăm viên thuốc để uống mà vẫn đau. Từ khi quỳ bên mộ ngài, cầu ngài cứu chữa,tôi đã được ngài ban ơn lạ là chữa cho tôi khỏi hẳn chứng đau chân,đứng ngồi được như bình thường. Tôi đã không phải dùng một viên thuốc nào nữa kể từ khi đi thăm mộ ngài cầu xin.

Tôi xin dâng lời tạ ơn Cha Trương Bửu Diệp và mãi mãi ghi nhớ phép lạ ngài làm cho tôi.

Têrêxa Hoa

California, Hoa Kỳ