CHA PHANXICO TRƯƠNG BỬU DIỆP
HAY CỨU GIÚP NGƯỜI THIẾU THỐN VÀ BỆNH TẬT ... 

(Ðây là nội dung bức thư của bà Marie Thérèse Agnès Minh Hồng
ở Townsend thuộc Thành Phố Santa Ana :

Tôi có một bà bạn rất thân từ thủơ nhỏ,hiện còn ở lại Saigon.tên là Madeleine Lê Thị Thảo, thuộc khu xóm đạo Huyện sĩ... Khi tôi vượt biên, có rủ chị đi cùng. Nhưng chị từ chối, vì muốn ở lại, hy vọng sẽ gặp lại người anh trai sống ngoài Bắc từ nhiều năm qua...Trong chế độ Cộīng sản ,chị T, sống rất khó khăn vì dạy tư môn Pháp văn . Thiếu thốn phần xác, lo lắng đau khổ phần hồn, sau cùng chị đã bị đau tim và càng ngày càng nặng thêm , đôi khi không có tiền đi Bác sĩ nữa...Tuy vậy, chị vẫn trung thành với Chuá và Mẹ Maria, ngày ngày vẫn sáng đi lễ, chiều đi chầu Mình Thánh Chuá..

 Chuyện Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp cứu chữa người được đồn đãi lan rộng khắp nơi tình thương của Cha đối với kẻ chạy đến cầu xin Cha.. Môt bà bạn tới thăm và rủ chị T. đi Tắc Sậy Càmau tới mộ Cha, để khấn xin Cha chữa cho khỏi bệnh. Nhưng vì không có tiền, nên chị T, nhờ bà bạn đi hộ cầu xin Cha cho chị. Ở nhà, chị cũng khấn xin Cha. .Và thật lạ lùng thay, ngay lúc đó, Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp đã nghe lời chị cầu xin, và Cha đã cầu bàu lên Chúa chữa chị khỏi hẳn bệnh đau tim..

Chị đã viết thư cho chị em chúng tôi bên Mỹ này, lập tức, chúng tôi cảm tạ ơn Chúa lòng lành vô cùng vì lời cầu bàu của Cha Diệp đã cho chị khỏi bệnh ngay.

Ðồng thời, tôi xin đăng tin này lên báo Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp để làm sáng danh Chúa Toàn Năng và Người Cha nhân lành là Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp.

Marie Thérèse Agnès Minh Hồng.