KINH NGẮN CẦU CÙNG CHA
PHANXICÔ TRƯƠNG BỬU DIỆP

Lạy ơn Ðức Chuá Trời lòng lành vô cùng, đã đoái thương xem Nước Việt-Nam ban ơn cho anh em chúng con được phúc Tử vì Ðạo. Xin Chuá Con vì công nghiệp Cha Thánh Phanxico Trương-Bửu-Diệp nghe lời chúng con cầu xin, cho chúng con được bắt chước Cha Thánh Phanxico Trương Bửu Diệp làm sáng danh Chuá Con ở đời này, cho ngày sau được lên Thiên Ðàng hưởng phúc vui vẻ vô cùng. Amen.

 

(Chú ý- Mặc dù những giáo hũu xuống tận nơi thăm viếng mộ Cha đã đem về, nhưng chúng tôi vẫn phổ biến  kinh này với tất cả sự dè dặt thường lệ, vì chưa được phép giáo quyền, lý do là ngài chưa được phong thánh, để tránh mọi dị nghị.)