LỜI NGUYỆN XIN ƠN CÙNG CHA
PHANXICÔ TRƯƠNG BỬU DIỆP

Lậy Chúa ! Lậy Cha! / Ngài là bậc thánh ở cạnh Ðấng Cứu Thế đầy quyền năng. / Nay con cầu khẩn Cha giúp con vượt qua việc khó khăn cần thiết hiện nay (kể ra). / Xin Cha giải thoát chúng con khỏi cảnh khó khăn này và ban cho chúng con sự may mắn và bằng an. / Con tạ ơn Cha . Amen.

 

(Chú ý- Mặc dù những giáo hữu xuống tận nơi thăm viếng mộ Cha đã đem về, nhưng chúng tôi vẫn phổ biến  kinh này với tất cả sự dè dặt thường lệ, vì chưa được phép giáo quyền, lý do là Ngài chưa được phong thánh, để tránh mọi dị nghị.)