Home | Nguyet San | Nha Sach | Phat Thanh | Dong Chua Cuu The


Sự kiện lạ xảy ra:
Chuyện Bức Ảnh Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp đổ máu thấm ướt bức Chân Dung của Ngài.
Xem bài : Bức Ảnh Ðẫm Máu.

Những Ơn Lành Chúa Ban
qua Cha Phanxicô
TRƯƠNG BỬU DIỆP
được quảng bá hầu làm Vinh Danh Chúa và giúp mọi người biết đến và yêu mến vị Anh Hùng Tử Ðạo Việt Nam tại Tắc Sậy, Cà Mau.


Home | Nguyet San | Dong Chua Cuu The
E-mail: ducme@cuuthe.com