Dòng thực sự noi gương
Ðức Kitô
qua đời sống tông đồ
bao gồm:
vừa nếp sống đặc biệt thánh hiến
cho Thiên Chúa
vừa các hoạt vụ thừa sai
của các Tu Sỹ Dòng.

(Hiến Pháp số 1)


Copyright 1998 - 2007. Dong Chua Cuu The.
All rights reserved.
E-mail : cuutheinfo@yahoo.com