Home | Nguyet SanDong Chua Cuu The

[Nguyet san Duc Me]

Cơ Quan truyền bá lý tưởng Công giáo và lòng sùng kính Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp
do Dòng Chúa Cứu Thế thực hiện tại Hoa Kỳ.

CHỦ TRƯƠNG
Rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khổ với ngôn ngữ bình dân.
Canh tân đời sống Ðức Tin và khơi dậy ý thức truyền giáo nơi người Tín Hữu.
Cổ võ lòng sùng kính Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp và lòng yêu mến Hội Thánh.
Góp phần gìn giữ và phát triển Văn Hóa Việt Nam.

 

Home | Nguyet SanDong Chua Cuu The

[Home]


Copyright © 1998-2002.Dong Chua Cuu The.
All rights reserved.
Email: ducme@cuuthe.com